Aleksandr Dugin – panrussistisk filosof som underblåser de proryska separatisternas ockupation av sydöstra Ukraina

Aleksandr Dugin, den panrussiske/panslavistiske filosofen (slavofil) och statsvetaren (som talar för de – numera – proryska ockupanterna på ukrainskt territorium), har uttalat, att sydöstra Ukraina inte existerar mer, utan framöver ska detta territorium kallas för Nya Ryssland.

Denne Dugin har gjort följande uttalande – som bör läsas av dem som är intresserad av vad som kommer att hända i Ukraina, och för all del i Ryssland  framöver – i samband med att de proryska separatisterna i ”Folkrepubliken Donetsk” och ”Folkrepubliken Lugansk” gemensamt bestämt att de ska förenas i ett Nya Ryssland/НовоРоссия på ukrainskt territorium.

I uttalandet framträder bland annat den homofobi som präglar både honom själv, och den Ryska Federationens statsledning och dess lagstiftning.
Jag har saxat ett stycke från detta uttalande och lägger ut en översättning:

”Inte för Europa och USA, men mot dem; mot atlantismen, mot Conchita Wurst (alltså han som i år vann Eurovision Song Contest. O.J.) och inflytande av USA:s internet; inte mot Ryssland och Putin, utan för Ryssland och Putin, för en stark, öppen och fri rysk-slavisk Euroasisk stat; med en djup kulturell och religiös identitet, och inte för dominerande västerländska värderingar och gayparader; och denna revolution måste leda till ett avskaffande av oligarkin och inte till dess förstärkning och cyniska triumf. Euromaidan – det är ett fruktansvärt exempel som inte får hända i Ryssland. Och varje rysk patriot bör dra lärdom av denna läxa: Går du emot den ryska makten, så innebär det att du hjälper Rysslands fiender.”
//

”не за Европу и США, а против них, против атлантизма, против Кончиты Вурст и американской сети влияния; не против России и Путина, но за Россию и Путина, за сильное открытое и свободное русское славянское евразийское Государство; за глубинную культурную и религиозную идентичность, а не за доминацию западных ценностей и гэй-парадов; и привести эта Революция должна к упразднению олигархии, а не к ее усилении и циничному торжеству. Евромайдан – это страшный пример того, чего ни в коем случае не должна делать Россия. И каждый русский патриот должен извлечь из этого урок: идешь против русской власти, помогаешь врагам России.”
//

I själva verket är de panrussistiska/panslavistiska  idéerna, som Dugin representerar och ledsagar de proryska separatisterna; tankeriktningar som t.ex. en av de främsta ryska publicisterna Dmitrij Ivanovitj Pisarev (1840-1868) under den demokratiska rörelsen som växte fram i det ryska imperiet under 1860-talet, kritiserade skarpt (med förbehållet, att vi självklart ska vara försiktiga när vi klistrar på filosofiska/politiska etiketter på personer och ska bedöma ”slavofilismen”, som t.ex. D.I. Pisarev uttrycker det i essän”Rysslands Don Quixote”,  inte som en ”intellektuell epidemi”, utan ”som ett ”psykologiskt fenomen som har växt fram som ett resultat av otillfredsställda behov”. Enligt Pisarev är en grundidé i denna religiösa/filosofiska inriktning, ett misstroende mot ”förnuftet”, vilket alltså blir ett misstroende även mot t.ex. upplysningstiden och de vetenskapsmän som var riktgivande inom länderna i västra Europa).
Pisarev, Dobroljubov, Belinskij, Tjernysjevskij, m.fl. framstående ryska publicister  – i det att de gjorde upp med t.ex. det tankegods som nu denne Aleksandr Dugin (med stöd av den rysk-ortodoxa kyrkan och andra slavister) befrämjar – lade grunden till de ledande tänkarna inom den socialistiska/kommunistiska rörelsen, t.ex. Lenin (genom att lyfta fram de intellektuella inom den franska upplysningsfilosofin, tyska författare som Goethe och Heine, och vetenskapsmän som Newton m.fl.), det som denne Dugin och hans likar numera avfärdar som ”västerländska värderingar”, något man även bör ha i åtanke när det gäller de ukrainarna som vill närma sig det ”västerländska” Europa.

Här ligger den stora faran, framförallt vad som kommer att hända i Ryssland – att imperiet åter blir ett ”reaktionens bålverk”. Att många inom den svenska vänstern inte är medvetna om detta är kanske inte heller så märkvärdigt, eftersom jag uppfattar det som att de flesta inte ens är måttligt kunniga om det ryska språket, och vad som föregick t.ex. Oktoberrevolutionen.

Läs mer om detta:

Alexander Dugin om den nuvarande situationen i det nya Ryssland
Александр Дугин о текущей ситуации в Новороссии

https://www.facebook.com/pgubarev/posts/873095192717227

Analys : ”Sydöst är inte mer, nu har vi – det nya Ryssland ”
Аналитика: ”Юго-Востока больше нет, отныне мы – Новороссия”
http://www.nakanune.ru/articles/19037

Analys: Alexander Dugin : Tidigare har vi tittat på Kiev och Galicien , men deras tid är förbi . Nu börjar det nya Rysslands tid
Аналитика: Александр Дугин: Раньше мы смотрели на Киев и на Галичины, но их время прошло. Начинается время Новороссии
http://www.nakanune.ru/articles/19043/

Dmitry Pisarev: Selected Philosophical, social and political essays (Moscow 1958)

Dmitrij Ivanovitj Pisarev: Heinrich Heine (svensk översättning: 1995)

Ola Jordán

This entry was posted in Bibliotek och litteratur, Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


× 1 = two

Spam protection by WP Captcha-Free