Europaparlamentet: Vi är emot ett förbud mot Ukrainas kommunistiska parti

Detta är en översättning av en text på ryska som går att läsa via denna länk (jag kopierar in originaltexten längst ner på sidan):
http://www.kpu-kiev.org.ua/ru/нов/2183-европарламент-мы-против-запрета-коммунистической-партии-украины.html

Ukrainska medier missade, i belysningen av Europaparlamentets resolution om Ukraina, en viktig detalj: Ledamöterna i EU-parlamentet fördömde uttalanden av enskilda företrädare för den nya regeringen att förbjuda kommunistpartiet i Ukraina. (Läs EU-parlamentarikernas resolution via denna länk: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0221&language=SV
Det är denna skrivning som det hänvisas till: ”11. Europaparlamentet fördömer angreppen på Ukrainas kommunistparti och försöken att förbjuda det. Parlamentet uppmanar de interimistiska myndigheterna att garantera demokratiska rättigheter och friheter för alla politiska krafter och att förhindra alla angrepp.” Red.)
Detta förklarade Sergej Gontjarov, folkdeputerande (ledamot. Red.) för kommunistpartiet i det ukrainska parlamentet, rapporterar Fras (http://fraza.ua/).
Den politiska gruppen ”Europeiska enade vänstern” införde ett tillägg i resolutionen, att Europaparlamentet ”fördömer attacken på det ukrainska kommunistiska partiets huvudkontor och försöken att förbjuda dess verksamhet.”
”Till och med européer förstår att idén att förbjuda Ukrainas kommunistiska parti är olaglig och ett politiskt övergrepp och fördömer det.” betonar Gontjarov.
Parlamentsledamoten påminde om att bestämmelserna i Venedigkommissionen antogs 1999.
”Ur rättslig synvinkel är ett förbud mot Ukrainas kommunistiska parti absurd. Det finns riktlinjer för förbud mot och upplösning av politiska partier, som antogs av Venedigkommissionen 1999. I den finns en uppräkning av grunderna till att förbjuda partier.” svarade kommunisten.
”Det är aggressiv nationalism, fascism, rasism, uppvigling till etniska stridigheter och nationella krig. Kommunistiska partiet faller inte under något av dessa kriterier, till skillnad från den andra halvan av de ukrainska partierna.” sade folkdeputeranden (parlamentsledamoten. Red.).
Gontjarov ser uttalanden om att förbjuda kommunistpartiet som försök till ett politiskt övergrepp, som inte har någonting gemensamt med laglighet.
”Det är ett försök från så ideologiskt omogna politiska krafter, att de inte ens kan diskutera med en politisk motståndare. Istället försöker de få bort konkurrenter med ord som ”revolutionär rättvisa”, när alla spottar på lagarna.” sade parlamentarikern.
”Jag tror inte att Bryssel verkligen är bekymrad över laglösheten som uppstått i Ukraina. Bara EU-parlamentarikerna förstår att företaget att förbjuda det kommunistiska partiet är ett klart brott mot lagen.” tillade Gontjarov.
Kommunister betonar att ideologin inte utgör ett rättssubjekt, och den kan underkastas varken ett upphävande eller vara tillämplig i ett domstolsförfarande, genom en folkomröstning eller någon annan rättsakt.
”Ideologi, det är vad folk tror på och till det de strävar mot. I dag är kommunistiska partiet den enda politiska kraft som har en ideologi. Och om det är möjligt att förbjuda partiet, så kan man inte förbjuda ideologin.” avslutade Sergej Gontjarov.

Ola Jordán

Originaltexten:
Европарламент: мы против запрета Коммунистической партии Украины

Украинские СМИ, освещая принятие Европарламентом резолюции по Украине, упустили одну важную деталь: депутаты ЕП осудили призывы отдельных представителей новой власти запретить Компартию Украины.
Об этом заявил народный депутат от КПУ Сергей Гончаров, сообщает Фраза.
Политическая группа «Европейские объединенные левые» внесла в резолюцию поправку касаемо того, что Европарламент «осуждает нападения на штаб-квартиры Коммунистической партии Украины и попытки запретить ее деятельность».
«Даже европейцы понимают, что идея запрета КПУ — это беззаконие и политическая расправа и осуждают ее», — подчеркнул Гончаров.
Депутат напомнил положения Венецианской комиссии, принятые в 1999 году.
«С юридической точки зрения, запрет КПУ — это абсурд. Существуют руководящие принципы запрета и роспуска политических партий, принятые Венецианской комиссией в 1999 году. В них перечислены основания для запрета партий», – отметил коммунист.
«Это агрессивный национализм, фашизм, расизм, призывы к разжиганию межнациональных распрей и национальных войн. Компартия не попадает ни под один из этих критериев, в отличие от половины других украинских партий», – подчеркнул нардеп.
Гончаров видит в заявлениях о запрете КПУ попытку политической расправы, которая не имеет ничего общего с правом.
«Попытка политических сил настолько идеологически незрелых, что они даже не в состоянии вести дискуссию с политическим оппонентом. Вместо этого они пытаются убрать конкурентов в условиях «революционного правосудия», когда всем плевать на законы», — считает парламентарий.
«Не думаю, что Брюссель действительно озабочен беззаконием, которое сейчас происходит в Украине. Просто евродепутаты понимают, что компания по запрету КПУ — это слишком очевидное нарушение права», – добавил Гончаров.
Коммунист подчеркивает, что идеология не является субъектом права, и она не подлежит как отмене, так и внедрении в судебном порядке, посредством референдума или какого-либо другого формального акта.
«Идеология, это то, во что верят люди, то, к чему они стремятся. Сегодня Компартия — единственная политическая сила, которая имеет идеологию. И если можно запретить партию, то идеологию запретить нельзя», – заключил Сергей Гончаров.

This entry was posted in Huvudströmsmedia och offentliga lögnen, Om folkens kamp. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


× 7 = forty nine

Spam protection by WP Captcha-Free